Mimarlık bölümümüz, mimarlığın toplumsal boyutlarını, bugünü ve geleceği çizmekteki rolünü vurgulayan bir vizyonla eğitim programını oluşturarak Türkiye’deki mimarlık eğitiminde öncü bir rol üstlenmek ve Türkiye’de ve dünyada başarısı kanıtlanmış mimarlık okullarındaki eğitim seviyesini ve mezun kalitesini yakalamak hedefiyle yola çıkmıştır.

Ulusal ve uluslararası yeterlilikler çerçevesinde belirlenen bilgi, beceri ve yetkinliklere dayanarak oluşturulan program, hem güncel küresel dinamiklere ayak uydurabilecek, hem de yerel sorunlara hassasiyetle yaklaşabilecek; bireylerin ve toplulukların değişen talep ve ihtiyaçlarına uygun biçimde yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik çağdaş çözümler üretebilecek; doğal ve yapılı çevreye, kültürel ve tarihi değerlere saygılı mimarlar yetiştirmek amacını taşımaktadır.

Bölüm Hakkında

 • Yaratıcı, yenilikçi, sorgulayıcı, çevreye ve topluma sorumluluk bilincine dayalı çağdaş bir mimarlık vizyonu
 • Konumu gereği İstanbul’u bir ‘laboratuvar’ olarak değerlendiren, kentle doğrudan ilişki kuran, kentten öğrenen ve katkıda bulunan bir eğitim
 • Tarihi katmanlar içeren ve mesleği birebir deneyimleme olanağı sunan ilham verici yapı mekanlarda tasarım
 • Mimarlık eğitiminde çağdaş bir müfredat, yenilikçi bir yaklaşım
 • Uluslararası akademik ve mesleki deneyime sahip akademik kadro
 • Üniversitenin ve fakültenin mevcut Uluslararası işbirlikleri, öğrenci ve öğretim elemanı değişim anlaşmaları
 • Mesleki kuruluşlar, firmalar ve kurumlarla dersler, stajlar, atölye çalışmaları kapsamında ortaklıklar
 • Fakültenin mevcut bölümlerle işbirlikleri, paylaşımlar, disiplinlerarası yaklaşım

Mimarlık mesleği yaşam çevrelerinin oluşturulmasına sorumlu rol üstlenen bir uzmanlık dalıdır. Bu yaşam çevreleri, binalar, yapılar, kentsel mekanlar, peyzaj gibi alanlara yoğunlaşmakla birlikte bunlarla sınırlı kalmamaktadır. Bu oluşumun sadece teknik ve estetik boyutlarına değil, kültürel, felsefi ve toplumsal boyutlarına dair sorumluluk da taşıyan bir uzmanlık alanıdır.

Küreselleşmeyle birlikte kentleşme eğiliminin ve kültürel çeşitliliğin giderek arttığı bugünün dünyasında mimarlık mesleği de önemli bir dönüm noktasındadır. Geleneksel anlamda yapılı çevrenin tasarlanması, inşa edilmesi, donatılması ve kullanılması konularında öncelikli rol oynayan mimarlık, bugün 21. yüzyıl toplumlarının beklentilerini karşılayabilmek için bu çerçevenin dışına çıkıp daha önce kendi disipliner sınırları içerisinde tanımlanmamış toplumsal ve kültürel değişim, kentsel dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi konularda da söz sahibi olma, başka bir deyişle bugüne değin üstlendiğinden çok daha aktif bir toplumsal rol üstlenme zorunluluğuyla karşı karşıyadır. Bu zorunluluk, hiç kuşkusuz, mimarlık eğitiminin de yeni ve ileriye dönük misyonlar çerçevesinde, günümüz ve gelecek için yeni ve ilerici çözümler üretebilecek mimarlar yetiştirmek üzere, kendini yeniden yapılandırması gerektiği anlamına gelmektedir.

Bu programdan mezun olanlar mimarlık mesleğine açık tüm alanlarda ve sektörlerde istihdam edilebilecektir. Bu kapsamda yurtiçi ve yurtdışındaki mimarlık ofisleri, inşaat şirketleri, GYO’ların, devlet kurumlarının ve yerel yönetimlerin ilgili birimleri, akademik kurumlar ve araştırma merkezlerinde istihdam edilebileceklerdir. Yurtiçi ve özellikle yurtdışı inşaat faaliyetlerindeki artış sektörle ilgili alanlardaki istihdam piyasasını hareketlendirmekte, bu doğrultuda nitelikli mimar ihtiyacı artmaktadır. Buna ek olarak uluslararası rekabet ortamında varlık gösterecek, belli alanlarda uzmanlaşmış elemanların eksikliği bu ihtiyacın yurtdışından karşılanmasına yol açmaktadır. Ayrıca güncel ve önemli bir faaliyet olarak kentsel dönüşüm projelerinde çalıştırılacak eleman ihtiyacı artmaktadır. Yapı ve inşaat sektörünün güçlü, uluslararası işbirliklerinin yoğun olması nedenleriyle İstanbul’da açılacak, sektördeki değişim ve ihtiyaçları yakından izleyen bir mimarlık programının mezunlarının şansı diğerlerinden fazla olacaktır.

 • Kenti ve kentin aktörlerini eğitimin bir parçası haline getiren, üniversite yapısının sınırları içerisinde kalmayan,  öncü bir mimarlık eğitimi

Bölümümüzdeki öğrencilerin güncel kentsel ve mimari tartışmaları İstanbul’un mekansal ve toplumsal özellikleri ve güncel problemleri kapsamında ele alabilmeleri ve dolayısıyla örnekler üzerinden,  ‘görerek ve hissederek’, daha iyi anlayabilmeleri, soyut mekansal kavramlarla gündelik yaşam arasında bağlantı kurabilmeleri amaçlanmıştır. Programdaki tarih, kuram ve stüdyo dersleri kapsamında yapılması düşünülen çalışma gezileri aracılığıyla kenti ve kentin aktörlerini eğitimin bir parçası haline getiren, üniversite yapısının sınırları içerisinde kalmayan,  öncü bir mimarlık eğitimi uygulanmaktadır.

 

 • Mimari tasarımın toplumsal boyutlarını ön plana çıkaran bir mimarlık eğitimi

Programda mimari tasarımın toplumsal boyutlarını ön plana çıkaran bir mimarlık eğitimiuygulamaktadır. Programdaki kent ve eğitimin yapılacağı coğrafi konum vurgusu öğrencilerin mimari mekan ölçeği ile diğer mekansal ölçekler arasında ilişki kurabilmelerini, mimari yapı ölçeği sınırlarının dışına çıkarak yerleşim ölçeği ve kent ölçeğini de anlayabilmelerini, mimari tasarımın sadece kendi mekansal sınırları içerisinde değil, daha büyük ölçeklerdeki etkilerini ve dolayısıyla toplumsal boyutlarını kavrayabilmelerini kolaylaştırır.

 

 • Mimari tasarım stüdyosu odaklı bir mimarlık eğitimi

Programda mimari tasarım stüdyosu odaklı bir mimarlık eğitimi uygulamaktadır. Programda bütün dönemlerin mimari tasarım stüdyoları aynı dönemde alınacak olan kuramsal ve uygulamalı diğer derslerle iletişim içerisinde olacak şekilde tasarlanmıştır.

 

 • Disiplinler-arası bir mimarlık eğitimi

Programda disiplinler-arası bir mimarlık eğitimi uygulanmaktadır. Yukarıdaki çerçevede de vurgulandığı gibi 21. yüzyıl toplumlarının beklenti ve ihtiyaçlarına karşılık verebilecek bir mimarlık eğitimi ancak mimarlığın disipliner sınırlarının dışına çıkıp toplumsal, kültürel ve çevresel konularda da söz sahibi olabilecek mimarlar yetiştirmekle mümkün olabilecektir. Programdaki hem mimari tasarım stüdyoları, hem de zorunlu kuramsal ve uygulamalı dersler içerikleriyle bu inter-disipliner yapılanmayı yansıtmaktadır.

 

 • Araştırmaya dayanan bir mimarlık eğitimi

 

Programda araştırmaya dayanan bir mimarlık eğitimi uygulanmaktadır. Önerilen her bir mimari tasarım stüdyosu güncel bir konuya/sorun alanına odaklanan bir araştırma ortamı olarak tasarlanmakta, bu yaklaşımın diğer derslerin kurgusuna da yansıtılarak lisans düzeyinde öğrencilerin araştırmaya teşvik edilmesi, ve bu yolla öğrenmeye açık, araştırma yoluyla kendini sürekli geliştiren mimarlar yetiştirilmesi sağlanmaktadır.

 

 

 • Çok ortamlı bir mimarlık eğitimi

 

Programda çok ortamlı bir mimarlık eğitimi uygulanmaktadır. Günümüzde teknolojik olanakların hızla artması, gerek iletişim, gerekse tasarım ve temsili destekleyen pek çok yeni sistemin mimarlık pratiğinde de giderek artan bir önemle yer alması, mimarlık eğitiminde de çok ortamlı (sanal ve gerçek) bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya koymuştur. Çok ortamlı bir stüdyo eğitimiyle öğrencilerin karmaşık durumları kavrama, aktarma ve tasarlama becerilerinin arttırılması hedeflenmekte, programda önerilen bilgisayar destekli tasarım ve sayısal tasarım dersleriyle stüdyo eğitiminin bu anlamda desteklenmesi sağlanmaktadır.

Programdan mezun olunabilmesi için her yarıyılda 152 krediyi (240 ECTS) tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca mezuniyet için yaz stajı yapılması koşulu aranmaktadır

Stajlar zorunludur. 30 günlük büro ve 30 günlük şantiye stajı olmak üzere 2 staj yapılması gerekmektedir. Stajlar mimarlık ofisleri, inşaat şirketleri, meslek örgütleri ve benzeri kuruluşlarda yapılabilir.

Mimarlık dersleri için "Ders İçerikleri" sayfasınız ziyaret edebilirsiniz.

Üniversitemizin yeri itibarıyle kent merkeziyle, sanat çevreleriyle olan yakın ilişkisi ve tarihi yarımadadaki konumu, Haliç kıyısında konumlanışı dolayısıyla üniversitemizdeki mimarlık eğitimi, hem tarihi mimarlık mirası öğeleri ve eski yerleşim alanlarıyla, hem de kendisinin de bir parçası olduğu kentsel dönüşüm ve çağdaş yapılaşma ile aktif bir ilişki kurabilmekte olup, bu bağlamlara referansla güncel mimari ve kentsel tartışmaları çerçeveleyebilecek, bir başka deyişle, bulunduğu konumu bir ‘laboratuvar’ niteliğinde kullanma imkanına sahiptir.

Mimarlık eğitim ortamı için "Eğitim Binamız ve Mekanlarımız" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Fakültenin kullanımına açık çeşitli büyüklük ve kapasitelerde toplam 10 atölye bulunmaktadır (yaklaşık toplam 1500 m2). Çeşitli büyüklükte tasarım stüdyolarına ek olarak Fotoğraf Atölyesi ve içinde çeşitli ekipmanın bulunduğu Uygulama Atölyesi vardır. Derslerin niteliğine bağlı olarak farklı sayıda öğrencinin çalışabileceği büyüklük ve donanımda derslikler mevcuttur. Bunlara ek olarak üniversitenin çeşitli kapasitelerdeki toplantı salonları,  teknolojik donanıma sahip akıllı sınıflar bulunmakta, buralarda ders ve ders dışı etkinlikler yürütülmektedir. Derslik ve stüdyolardan başka binanın zemin katı öğrencilerin çalışmalarının sürekli olarak sergilenebildiği fakültenin ortak kullanımına açık bir mekandır.

Mimarlık eğitim ortamı için "Eğitim Binamız ve Mekanlarımız" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Üniversitede bulunan çok sayıda PC ve Mac bilgisayar laboratuvarı öğrencilerin ortak  kullanımındadır. Çağdaş bilgisayar yazılımları olarak AutoCAD, Sketchup, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Dreamweaver, Flash, 3 DS Max, Rhino ve benzeri programların kullanımı desteklenmektedir.

Eğitim dilimiz İngilizcedir.

Mimarlık bölümü dersleri için "Lisans Programı" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Üniversitede bulunan çok sayıda PC ve Mac bilgisayar laboratuvarı öğrencilerin ortak  kullanımındadır. Öğrencilere birinci sınıfta verilen dizüstü bilgisayarlar eğitim süresince yeterli donanımı sağlayacak düzeydedir. Çağdaş bilgisayar yazılımları olarak AutoCAD, Sketchup, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Dreamweaver, Flash, 3 DS Max, Rhino ve benzeri programların kullanımı desteklenmektedir.

Üniversitemiz merkez kütüphanesinde bulunan basılı ve elektronik tüm kaynaklar – kitaplar, dergiler, veritabanları ve diğer online kaynaklar – öğrencilerin hizmetindedir.

Bunlardan başka Rezan Has Müzesi barındırdığı Bizans ve Osmanlı mirası öğeleriyle, mekânsal nitelikleriyle ve sağladığı sergi olanaklarıyla mimarlık ve tasarım öğrencileri için eşsiz bir kaynaktır.

MF4 (2013-2014 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci alınacağı için henüz taban puan oluşmamıştır)

%100     burs       - 5 öğrenci
%50       burs       - 20 öğrenci
%25       burs       - 5 öğrenci
burssuz                - 5  öğrenci

Tüm ücret bilgileri için "Öğrenim Ücretleri" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Mimarlık Bölümü akademik kadrosu için "Akademik Kadro" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Mimarlık Bölümü yayınları için "Yayınlar" sayfasını ziyaret edebilirsiniz

Mimarlık Bölümü etkinlikleri için "Etkinlikler" sayfasını ziyaret edebilirsiniz

Mimarlık Bölümü haberleri için "Duyurular" sayfasını ziyaret edebilirsiniz