MİMARLIK BÖLÜMÜ PROJE TABANLI MÜFREDATI
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
KHAS101
Kökenler ve   Sonuçları 
Origins and   Consequences 
3
0
0
3
5
KHAS103
İnsanlık Tarihi 
History of Humankind   
3
0
0
3
5
KHAS105
Evrensel Değerler ve   Etik 
Universal Values and   Ethics 
3
0
0
3
5
KHAS107
Tasarım
Design 
3
0
0
3
5
KHAS109
Hesaplamalı Düşünme 
Computational   Thinking
3
0
0
3
5
TLL101
Türkçe Eleştirel   Okuma ve Yazma 1
Critical Reading and   Writing in Turkish 1
2
0
0
2
3
Yarıyıl Toplamı
17
0
0
17
28
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
KHAS110
Toplumsal Sorumluluk   Projesi
Civic Responsibility   Project 
0
2
0
1
2
KHAS112
Matematiği Anlamak 
Understanding   Mathematics
3
0
0
4
6
ARC101
Temel Tasarım   Stüdyosu: Beden, Form ve Mekân Üzerine Projeler
Basic Design Studio:   Projects on Body, Form and Space
3
6
0
6
10
ARC111
Tasarımda Görsel   İletişim: Analog ve Dijital Medya Temsil Teknikleri
Visual Communication   in Design: Representation Techniques in Analog and Digital Media
4
2
0
5
6
ARC112
Mimarlıkta Anahtar   Kelimeler: Tasarım Temel Kavramlarına Giriş
Keywords in   Architecture: Introduction to Design Fundamentals
3
0
0
3
5
TLL102
Türkçe Eleştirel   Okuma ve Yazma 2
Critical Reading and   Writing in Turkish 2
2
0
0
2
3
Yarıyıl Toplamı
15
10
0
21
32
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
HST101
Modern Türkiye   Tarihi 1
Modern History of   Turkey 1
2
0
0
2
2
ARC201
Mimari Proje 1:   Barınma ve Konut Deneyleri
Architectural   Project 1: Experiments in Dwelling and Housing
3
6
0
6
10
ARC213
Hesaplamalı Tasarım:   Parametrik Modelleme ve Dijital Fabrikasyona Giriş
Design Computation:   Introduction to Parametric Modeling and Digital Fabrication
2
2
0
3
5
ARC221
Mimarlık Tarihi ve   Teorisi 1: Antik Çağdan Rönesans'a
History and Theory   of Architecture 1: From Antiquity to Renaissance 
3
0
0
3
5
ARC233
Strüktürel Sistemler   1: Fiziksel Güçler ve İnşai Elemanlar
Structural Systems   1: Physical Forces and Construction Components
3
0
0
3
5
ARC255
Yapı Malzemeleri ve   Teknolojisi 1: Yapım Yöntemleri ve Malzeme Bilgisi
Building Materials   and Technology 1: Construction Methods and Materiality
2
2
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
15
10
0
20
32
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
HST102
Modern Türkiye   Tarihi 2
Modern History of   Turkey 2
2
0
0
2
2
ARC202
Mimari Proje 2:   Doğal Bağlamda Programatik Müdahaleler
Architectural   Project 2: Programmatic Interventions in Natural Context
3
6
0
6
10
ARC222
Mimarlık Tarihi ve   Teorisi 2: Rönesans'tan Modern Döneme
History and Theory   of Architecture 2: From Renaissance to Modern Era
3
0
0
3
5
ARC234
Strüktürel Sistemler   2: Geometrik Elemanlar ve Hibrit Kompozisyonlar
Structural Systems   2: Geometrical Elements and Hybrid Compositions
3
0
0
3
5
ARC256
Yapı Malzemeleri ve Teknolojisi   2: Karmaşık Yapı Sistemleri Analizi
Building Materials   and Technology 2: Analysis of Complex Building Systems
2
2
0
3
6
Yarıyıl Toplamı
13
8
0
17
28
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
ARC301
Mimari Proje 3:   Kentsel Çevrede Tasarım
Architectural   Project 3: Design in Urban Environments
3
6
0
6
10
ARC315
Mimarlık Tarihi ve   Teorisi 3: Güncel Tartışmalar
History and Theory   of Architecture 3: Contemporary Discourses
3
0
0
3
5
ARC357
Yapı Malzemeleri ve Teknolojisi   3: Sürdürülebilirlik ve Bina Performansı
Building Materials   and Technology 3: Sustainability and Building Performance
2
2
0
3
5
ARC299
Staj 1
Internship 1
0
0
0
0
5


Alan Seçmeli 1
Field Elective 1
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
11
8
0
15
30
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
ARC302
Mimari Proje 4:   Kamusal Alanda ve Tarihsel Bağlamda Tasarım
Architectural   Project 4: Design in Public Space and Historical Context
3
6
0
6
10
ARC323
Bağlamında Kültürel   Miras
Heritage in Context
3
0
0
3
5
ARC358
Yapı Malzemeleri ve   Teknolojisi 4: Detay ve Teknik Çizim
Building Materials   and Technology 4: Details and Technical Drawing
2
2
0
3
5


Alan Seçmeli 2
Field Elective 2
3
0
0
3
5


Serbest Seçmeli 1
Free Elective 1
-
-
-
3
5
Yarıyıl Toplamı
11
8
0
18
30
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
ARC401
Mimari Proje 5:   Tasarım Araştırmalarında Disiplinlerarası Yöntemler
Architectural   Project 5: Interdisciplinary Approaches to Design Research
3
6
0
6
10
ARC410
Bitirme Projesi   Semineri
Graduation Project   Seminar
3
0
0
3
5
ARC399
Staj 2
Internship 2
0
0
0
0
5


Serbest Seçmeli 2
Free Elective 2
-
-
-
3
5


Serbest Seçmeli 3
Free Elective 3
-
-
-
3
5
Yarıyıl Toplamı
6
6
0
15
30
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
ARC402
Mimari Proje 6:   Bitirme Projesi
Architectural   Project 6: Graduation Project
3
6
0
6
10
ARC460
Mesleki Uygulama ve   Etik
Professional   Practice and Ethics
3
2
0
4
5


Serbest Seçmeli 4
Free Elective 4
-
-
-
3
5


Serbest Seçmeli 5
Free Elective 5
-
-
-
3
5


Serbest Seçmeli 6
Free Elective 6
-
-
-
3
5
Yarıyıl Toplamı
6
8
0
19
30
GENEL TOPLAM
94
58
0
142
240
MİMARLIK BÖLÜMÜ PROJE TABANLI MÜFREDATI ALAN   SEÇMELİ DERSLER
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
ARC122
Mimarlık   Üzerine Okumak ve Yazmak
Reading   and Writing on Architecture
3
0
0
3
5
ARC311
Mimari   Tasarımda Anlatım Süreçleri
Narrative   Processes in Architectural Design
3
0
0
3
5
ARC312
Mimari   Fotoğrafçılık
Architectural   Photography
3
0
0
3
5
ARC321
Çağdaş   Mimarlık Kuramı ve Eleştirisi
Contemporary   Architectural Discourse and Criticism
3
0
0
3
5
ARC322
Kentsel   Tasarım ve Peyzaj
Urban   Design and Landscape
3
0
0
3
5
ARC325
Strüktürel   Deneyler
Structural   Experimentations
3
0
0
3
5
ARC324
Kent   Mimarlığı
Architecture   of the City
3
0
0
3
5
ARC326
Tasarımda   Küçük Ölçekli Müdahaleler
Small   Scale Interventions in Design
3
0
0
3
5
ARC411
Parametrik   Tasarım
Parametric   Design
3
0
0
3
5
ARC412
Performans   Mekânları
Spaces   of Performance
3
0
0
3
5
ARC413
Mimari   İmgenin Tarihi
Histories   of Architectural Image
3
0
0
3
5
ARC417
Portfolyo   Tasarımı
Portfolio   Design
3
0
0
3
5
ARC423
Mimarlık   ve Şehircilikte Güncel Tartışmalar
Contemporary   Debates in Architecture and Urbanism
3
0
0
3
5
ARC422
Ev,   Konut, Toplu Konut
Home,   House and Housing
3
0
0
3
5
ARC424
Türkiye'de   Mimarlık ve Modernite
Architecture   and Modernity in Turkey
3
0
0
3
5
ARC425
İstanbul'un   Mimarisi
Architecture   of Istanbul
3
0
0
3
5
ARC426
Doğa,   Peyzaj ve Altyapı
Nature,   Landscape and Infrastructure
3
0
0
3
5