Dr. Öğretim Üyesi Sabri Gökmen

Dr. Öğretim Üyesi Sabri Gökmen
Mimarlık Bölüm Başkan V.

 

Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Mimarlık eğitiminde ve mimarlık pratiğindeki yeni gelişmeleri takip ederek dünyanın önde gelen mimarlık okullarındaki akademik standartları yakalamayı hedef alırken, öğrencilerimize güçlü bir sosyal sorumluluk, doğal, kamusal ve tarihsel çevreye duyarlılıkmeslek etiği bilinci ve teknolojik araçlar ve donanımlarla düşünme ve üretme becerisi kazandırmayı da amaçlamakta.

Tasarımın, “kamusal fayda” yaratabilecek “eleştirel bir pratik” olduğu inancımızdan hareketle belirlediğimiz müfredatımızla, öğrencilerimizin, yapılı çevrenin içinde şekillendiği sosyal, ekonomik, politik ve kültürel dinamikleri iyi tanıyıp, bina ölçeğinden büyük kentsel müdahalelere kadar çok farklı ölçeklerde bu dinamiklerle eleştirel ve yaratıcı bir ilişkiye girmelerini istiyoruz. Mimarlığın yerleşik kabullerini ve güncel modalarını sorgulayabilecek, problemleri çözmek kadar tanımlamakla da uğraşacak yeni nesil tasarımcılar eğitmeyi hedefliyoruz. 

Mimarlığı, sadece beceriye dayalı bir meslek değil, çok daha kapsayıcı bir hümanist disiplin olarak gördüğümüz için, mimarlığın kuramsal ve teknik derslerini, hümanist disiplinlerin, sosyal bilimlerin ve kültürel araştırmaların birikimleriyle zenginleştiriyor, bunların yarattığı sinerjiyi de dijital teknolojilerle desteklenmiş olan tasarım stüdyolarının disiplinlerarası ortamında daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. Eleştirelliği, araştırmacılığı, yaratıcılığı, aktif katılımı, tartışmayı, ekip çalışmasını, interaktif öğrenme biçimlerini ve kamuya hizmeti ödüllendiren bir akademik kültür yaratmayı amaçlıyoruz. 

Mimarlık, kentsel planlama ve peyzajın birlikte düşünülmesi gerekliliğinin de altını çizmek istiyoruz. Kentsel dönüşümün İstanbul’u daha önce görülmemiş biçimlerde değiştirdiği içinde bulunduğumuz dönemde, Haliç kıyısında konumlanmış kampüsümüzde, kenti en öncelikli laboratuvarımız, araştırma konumuz ve müdahale alanımız olarak görüyor, mevcut politik, ekonomik ve sosyal dinamikler içinde tahayyül edilemeyen yeni fikirleri, eğitim ortamının özgürlüğü ve eleştirelliği içinde keşfetmeyi hedefliyoruz. Bu konuda çok önemli bir kaynağımız olan KHAS İstanbul Kent Çalışmaları Merkezi ile beraber uluslararası görünürlüğü olan araştırmalar geliştiriyoruz. 

Lisans düzeyindeki meslek eğitiminin ötesinde, bilimsel araştırmaya özel bir önem atfediyor, öğretim kadrosunun yapacağı araştırma ve yayınları desteklemeyi, en iyi lisansüstü öğrencileri çekebilmeyi ve saygın bilimsel ve akademik camialara dahil olup sözü edilen katkılar yapmayı hedeflerimiz arasında üst sıralara koyuyoruz. Bu kapsamda kurduğumuz Mimarlık ve Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programımız da bu vizyonumuzun önemli bir parçasını oluşturuyor. 

Mimarlık disiplininin her zaman kültürler arası alışverişlerden ve ulusal sınırları aşan ilişki ağlarından süzülmüş bir bilgi birikimi olduğu bilinciyle, bugün de küresel bağları ve uluslararası deneyimleri pedagojimizin merkezine koyuyoruz. Türkiye dışındaki bu geniş dünyaya açılmak üzere, uluslararası bağlantılar, değişim programları, stajlar, misafir seminerler dizisi, keşif gezileri ve yaz çalıştayları gibi programlar önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hem bunlarla ilişkili olarak, hem de dünyanın her yerinde iş yapabilecek mimarlar ve araştırmacılar yetiştirmek hedefimiz doğrultusunda, eğitimi tavizsiz bir şekilde İngilizce olarak sürdürüyoruz.

Bu felsefeyle hazırladığımız ders programımız, ve yakın zamanda günün koşullarına ayak uydurmamızı kolaylaştıran Kadir Has Üniversitesi Yeni Eğitim Modeli ile tekrar güncellenen ders programımız,

  • Birinci yılda evrensel değerler, analitik ve eleştirel düşünme gibi, öğrencilerimizin sadece eğitimleri sürecinde değil, yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri kazanmalarını hedefleyen Çekirdek Program ile başlayıp, 
  • İkinci yıldan itibaren akademik ve profesyonel yetkinliklere yönelik çalışmaların sektörel ortaklıklarla güçleneceği proje-tabanlı bir eğitim modeline 

dayanıyor. Mimarlık eğitiminin tüm gereksinimlerini güncel tasarım problemleri ve uygulamaları yoluyla vermeyi hedeflediğimiz bu modelde, öğrencilerimizin, yapı malzemesinden kentsel tasarıma kadar her ölçekte, farklı toplumsal, ekonomik ve kültürel bağlamları keşfettikleri, farklı tasarlama ve üretim yaklaşımlarının yanı sıra güncel teknoloji ve üretim araçlarını da deneyimledikleri son derece verimli ve üretken bir ortamda çalışmalarını amaçlıyoruz. Yakın zamanda teknolojik araştırma altyapısını desteklemek için kurduğumuz dijital tasarım ve fabrikasyon laboratuarı da, programımızı, yirmibirinci yüzyılın başında ortaya çıkan disiplinlerarası tasarım problemlerine yönelik sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirebilecek donanıma sahip mimarlar, tasarımcılar ve araştırmacılar yetiştirme yolunda daha da güçlendiriyor.