Dr. Öğretim Üyesi Sabri Gökmen

Dr. Öğretim Üyesi Sabri Gökmen
Mimarlık Bölüm Başkan V.

 

Mimarlık eğitiminde ve mimarlık pratiğindeki yeni gelişmeleri takip ederek dünyanın en önde gelen mimarlık okullarındaki akademik standartları yakalamayı hedef alırken, bir yandan da öğrencilerimize güçlü bir sosyal sorumluluk, çevresel duyarlılık ve meslek etiği bilinci verebilmeyi amaçlıyoruz.

Tasarımın, “kamusal fayda” yaratabilecek “eleştirel bir pratik” olduğu inancımızdan hareketle belirlediğimiz müfredatımızla öğrencilerimizin, yapılı çevrenin içinde şekillendiği sosyal, ekonomik, politik ve kültürel dinamikleri iyi tanıyıp, bina ölçeğinden büyük kentsel müdahalelere kadar çok farklı ölçeklerde bu dinamiklerle eleştirel ve yaratıcı bir ilişkiye girmelerini istiyoruz. Mimarlığın yerleşik kabullerini ve güncel modalarını sorgulayabilecek, problemleri çözmek kadar tanımlamakla da uğraşacak yeni nesil tasarımcıları eğitmeyi hedefliyoruz.

Mimarlığı, sadece beceriye dayalı bir Meslek değil, çok daha kapsayıcı bir Hümanist Disiplin olarak kavramsallaştırdığımız için, müfredatımızı da mimarlığın teorik ve teknik derslerini, hümanist disiplinlerin, sosyal bilimlerin ve kültürel araştırmaların birikimleriyle zenginleştirecek, bunların yaratacağı sinerjiyi, dijital teknolojilerle desteklenmiş olan tasarım stüdyolarının disiplinlerarası ortamında harmanlayacak biçimde oluşturmaya çalışıyoruz. Eleştirelliği, araştırmacılığı, yaratıcılığı, aktif katilimi, tartışmayı, ekip çalışmasını, interaktif öğrenme biçimlerini ve kamuya hizmeti ödüllendiren bir akademik kültür yaratmayı amaçlıyoruz.

Mimarlık, Kentsel Planlama ve Peyzajın birlikte düşünülmesi gerekliliğinin de altını çizmek istiyoruz. Kentsel dönüşümün İstanbul’u daha önce görülmemiş biçimlerde değiştirdiği şu günlerde, Haliç kıyısında konumlanmış kampusumuzda, şehri en öncelikli laboratuvarımız, araştırma konumuz ve müdahale alanımız olarak görüyor, mevcut politik, ekonomik ve sosyal dinamikler içinde tahayyül edilemeyen yeni fikirleri, eğitim ortamının özgürlüğü ve eleştirelliği içinde keşfetmeyi hedefliyoruz. Bu konuda çok önemli bir kaynağımız olan KHAS İstanbul Kent Çalışmaları Merkezi, şu anda kendisini, uluslararası görünürlüğü olan bir araştırma, dokümantasyon ve haritalama merkezi olarak yeniden yapılandırmakta.

Lisans düzeyindeki meslek eğitiminin ötesinde, bilimsel araştırmaya özel bir önem atfediyor, öğretim kadrosunun yapacağı araştırma ve yayınları desteklemeyi, en iyi lisansüstü öğrencileri çekebilmeyi ve saygın bilimsel ve akademik camialara dahil olup sözü edilen katkılar yapmayı hedeflerimiz arasında üst sıralara koyuyoruz. Yakın zamanda kurduğumuz Mimarlık ve Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programımız da bu vizyonumuzun önemli bir parçası.

Mimarlık disiplininin her zaman kültürler arası alışverişlerden ve ulusal sınırları aşan ilişki ağlarından süzülmüş bir bilgi birikimi olduğu bilinciyle bugün de küresel bağları ve uluslararası deneyimleri, pedagojimizin merkezine koyuyoruz. Türkiye dışındaki bu geniş dünyaya açılmak üzere, uluslararası bağlantılar, değişim programları, misafir seminerler dizisi, kesif gezileri ve yaz workshopları gibi programlar önceliklerimizin arasında yer alıyor. Hem bunlarla ilişkili olarak, hem de dünyanın her yerinde iş yapabilecek mimarlar ve araştırmacılar yetiştirmek hedefimiz doğrultusunda, eğitimi tavizsiz bir şekilde İngilizce olarak sürdürüyoruz.