Doç. Dr. Didem Kılıçkıran

Doç. Dr. Didem KILIÇKIRAN
Bölüm Başkanı

Yeni yapılanmakta ve büyümekte olan Mimarlık Bölümümüz, ilk öğrencilerini Güz 2013’de kabul etti. Mimarlık eğitiminde ve mimarlık pratiğindeki yeni gelişmeleri takip ederek dünyanın en önde gelen mimarlık okullarındaki akademik standartları yakalamayı hedef alırken, bir yandan da öğrencilerimize güçlü bir sosyal sorumluluk, çevresel duyarlılık ve meslek etiği bilinci verebilmeyi amaçlıyoruz.

Tasarımın, “kamusal fayda” yaratabilecek “eleştirel bir pratik” olduğuinancımızdan hareketle, mimarlık bilgisinin, eğitiminin ve üretiminin günümüzde giderek araçsallaşması ve metalaşmasından rahatsızız. Öğrencilerimizin, yapılı çevrenin içinde şekillendiği sosyal, ekonomik, politik ve kültürel dinamikleri iyi tanıyıp, bina ölçeğinden büyük kentsel müdahalelere kadar çok farklı ölçeklerde bu dinamiklerle eleştirel ve yaratıcı bir ilişkiye girmelerini istiyoruz. Mimarlığın yerleşik kabullerini ve güncel modalarını sorgulayabilecek, problemleri çözmek kadar tanımlamakla da uğraşacak yeni nesil tasarımcıları eğitmeyi hedefliyoruz.

Mimarlığı, sadece beceriye dayalı bir Meslek değil, çok daha kapsayıcı bir Hümanist Disiplin olarak kavramsallaştırdığımız için, müfredatımızı da mimarlığın teorik ve teknik derslerini, beşeri disiplinlerin, sosyal bilimlerin ve kültürel araştırmaların birikimleriyle zenginleştirecek, bunların yaratacağı sinerjiyi, dijital teknolojilerle desteklenmiş olan (yeni FabLab’imiz de dahil) tasarım stüdyolarının interdisipliner ortamında harmanlayacak biçimde oluşturmaya çalışıyoruz. Eleştirelliği, araştırmacılığı, yaratıcılığı, aktif katılımı, tartışmayı, ekip çalışmasını, interaktif öğrenme biçimlerini ve kamuya hizmeti ödüllendiren bir akademik kültür yaratmayı amaçlıyoruz.

Mimarlığın, sadece yeni binalar veya gösterişli projeler yapmakla sınırlı olmayan, çok çeşitli mekânsal pratikleri ve müdahale ölçeklerini kapsadığını düşünüyoruz. Mevcut yapılarda küçük ekleme ve değiştirmeler, kent dokusu içinde dolgular, altyapı tasarımları, var olan bina stokunun “retrofitting”i ve yeni kullanımlar için elden geçirilmesi gibi pratikler, günümüzde post-endüstriyel şehirleri biçimlendiren yeni, yaratıcı ve sürdürülebilir müdahale biçimleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu pratiklerin önemine inanan öğretim kadrosu ve mevcut Kültürel Mirası Koruma Yüksek Lisans Programıyla Bölümümüz bu konularda öne çıkmayı, tasarımı, araştırma, rolöve, dokümantasyon,  ileriye dönük analizler ve eleştirel korumacılığı da içeren bir genişlikte kavramsallaştırmayı hedefliyor.

Mimarlık ve Kentsel Planlamanın ayrı düşünülemezliğinin de altını çizmek istiyoruz. Azgın bir neo-liberal kentsel dönüşümün İstanbul’u daha önce görülmemiş biçimlerde değiştirdiği şu günlerde, Haliç kıyısında konumlanmış kampusumuzda, şehri en öncelikli laboratuvarımız, araştırma konumuz ve müdahale alanımız olarak görüyor, mevcut politik, ekonomik ve sosyal dinamikler içinde tahayyül edilemeyen yeni fikirleri, eğitim ortamının özgürlüğü ve eleştirelliği içinde keşfetmeyi hedefliyoruz. Bu konuda çok önemli bir kaynağımız olan İstanbul Çalışmaları Merkezimiz, şu anda kendisini, uluslararası görünürlüğü olan bir araştırma, dokümantasyon ve haritalama merkezi olarak yeniden yapılandırmakta.

Lisans düzeyindeki meslek eğitiminin ötesinde, bilimsel araştırmaya özel bir önem atfediyor, öğretim kadrosunun yapacağı araştırma ve yayınları desteklemeyi, en iyi lisansüstü öğrencileri çekebilmeyi ve saygın bilimsel ve akademik camialara dahil olup sözü edilen katkılar yapmayı hedeflerimiz arasında üst sıralara koyuyoruz. Bu doğrultuda yakın dönemde atmayı amaçladığımız adımlar arasında bir interdisipliner Doktora Programı ve birMimari, Kentsel ve Kültürel Çalışmalar Master Programı da yer almakta.

Mimarlık disiplininin her zaman kültürler arası alışverişlerden ve ulusal sınırları aşan ilişki ağlarından süzülmüş bir bilgi birikimi olduğu bilinciyle bugün deküresel bağları ve uluslararası deneyimleri, pedagojimizin merkezine koyuyoruz.  Türkiye dışındaki bu geniş dünyaya açılmak üzere, uluslararası bağlantılar, değişim programları, misafir seminerler dizisi, keşif gezileri ve yaz atölyeleri gibi programlar önceliklerimizin arasında yer alıyor. Hem bunlarla ilişkili olarak, hem de dünyanın her yerinde iş yapabilecek mimarlar ve araştırmacılar yetiştirmek hedefimiz doğrultusunda, eğitimi tavizsiz bir şekilde İngilizce olarak sürdürüyoruz.