İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ   PROJE TABANLI MÜFREDATI
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
KHAS101
Kökenler   ve Sonuçları 
Origins   and Consequences 
3
0
0
3
5
KHAS103
İnsanlık   Tarihi 
History   of Humankind 
3
0
0
3
5
KHAS105
Evrensel   Değerler ve Etik 
Universal   Values and Ethics 
3
0
0
3
5
KHAS107
Tasarım
Design 
3
0
0
3
5
KHAS109
Hesaplamalı   Düşünme 
Computational   Thinking
3
0
0
3
5
TLL101
Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 1
Critical   Reading and Writing in Turkish 1 
2
0
0
2
3
Yarıyıl Toplamı
17
0
0
17
28
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
KHAS110
Toplumsal   Sorumluluk Projesi
Civic   Responsibility Project 
0
2
0
1
2
IAR101
İç   Mimarlıkta Tasarım ve Temsile Giriş
Introduction   to Interior Design & Representation
3
6
0
6
12
IAR103
Temel   Tasarım
Basic   Design
3
6
0
6
10
TLL102
Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 2
Critical   Reading and Writing in Turkish 2
2
0
0
2
3


Çekirdek   Seçmeli 1
Core   Elective 1
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
11
14
0
18
32
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
HST101
Modern   Türkiye Tarihi 1
Modern   History of Turkey 1
2
0
0
2
2
IAR201
İç   Mimari Proje 1: Mekânsal Birim Stüdyosu
Interior   Architecture Project 1: Spatial Unit Studio
3
6
0
6
10
IAR215
Bilgisayar   Destekli Tasarım
Computer   Aided Design 
2
2
0
3
4
IAR221
İç   Mimarlık Tarihi
History   of Interior Architecture 
3
0
0
3
4
IAR251
İç Mimari Tasarım   Sistemleri 1: Bina Bileşenleri
Interior   Architecture Design Systems 1: Building Components
3
4
0
5
5


Alan Seçmeli 1
Field Elective 1
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
16
12
0
22
30
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
HST102
Modern   Türkiye Tarihi 2
Modern   History of Turkey 2
2
0
0
2
2
IAR202
İç   Mimari Proje 2: Mekânsal Sistem Stüdyosu
Interior   Architecture Project 2: Spatial System Studio
3
6
0
6
10
IAR216
İleri   Düzey Bilgisayar Destekli Tasarım
Advanced   Computer Aided Design
2
4
0
4
6
IAR254
İç Mimari Tasarım Sistemleri 2:Yapı Malzemeleri
Interior   Architecture Design Systems 2: Building Materials
3
4
0
5
7


Alan   Seçmeli 2
Field   Elective 2
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
13
14
0
20
30
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
IAR301
İç   Mimari Proje 3: Mekânsal Yeniden-Kullanım Stüdyosu
Interior   Architecture Project 3: Spatial Re-Use Studio 
3
6
0
6
10
IAR370
Mimari   Rölöve ve Restorasyon
Architectural   Survey and Restoration
3
0
0
3
6
IAR351
İç   Mimari Tasarım Sistemleri 3: Bina Servisleri
Interior   Architecture Design Systems 3: Building Services 
2
2
0
3
6
IAR299
Staj 1
Internship   1
0
0
0
0
3


Serbest   Seçmeli 1
Serbest Elective   1
-
-
-
3
5
Yarıyıl Toplamı
8
8
0
15
30
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
IAR302
İç   Mimari Proje 4: İç Mekân-Kent ve Çevre Arayüzü Stüdyosu
Interior   Architecture Project 4: Interior-Urban & Environment Interface Studio
3
6
0
6
10
IAR306
İç Mimari Tasarım Sistemleri 4: Tesisat
Interior   Architecture Design Systems 4: Installation
2
2
0
3
5
IAR307
İç Mekân Donatıları 1: Mobilya Tasarım ve   Uygulaması
Equipments   of Interior Space 1: Furniture Design & Application
2
4
0
4
5


Alan   Seçmeli 3
Field   Elective 3
3
0
0
3
5


Serbest   Seçmeli 2
Free   Elective 2
-
-
-
3
5
Yarıyıl Toplamı
10
12
0
19
30
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
IAR401
İç   Mimari Proje 5: Sürdürülebilir İç Mekânlar Stüdyosu
Interior   Architecture Project 5: Sustainable Interiors Studio
3
6
0
6
10
IAR407
İç Mekân   Donatıları 2: Mobilya Üretimi
Equipments   of Interior Space 2: Furniture Production
3
4
0
5
7
IAR417
İleri   Sunum Ortamları
Advanced   Presentation Media
3
0
0
3
5
IAR399
Staj 2
Internship   2
0
0
0
0
3


Serbest   Seçmeli 3
Free   Elective 3
-
-
-
3
5
Yarıyıl Toplamı
9
10
0
17
30
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
IAR402
İç Mimari Proje 6-Bitirme   Projesi: Karmaşık İç Mekânlar Stüdyosu
Interior   Architecture 6-Final Project: Complex Interiors Studio
3
6
0
6
10
IAR427
Mesleki   Pratik ve Etik
Professional   Practice and Ethics 
2
2
0
3
5


Alan   Seçmeli 4
Field   Elective 4
3
0
0
3
5


Serbest Seçmeli   4
Free   Elective 4
-
-
-
3
5


Serbest   Seçmeli 5
Free   Elective 5
-
-
-
3
5
Yarıyıl Toplamı
8
8
0
18
30
GENEL TOPLAM
92
78
0
146
240


İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ   PROJE TABANLI MÜFREDATI 
ALAN SEÇMELİ DERSLER
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
IAR231
İç   Mimarlık ve Pazarlama Olanakları
Interior   Architecture & Marketing Oppotunities
3
0
0
3


5
IAR341
Mimari   Deneyler
Architectural   Experimentations
3
0
0
3
5
IAR343
İleri   Düzey BDT
Advanced   CAD 
3
0
0
3
5
IAR344
İç Mimarlıkta   Kullanıcı Deneyimi Tasarımı
Designing   User Experience in Interior Architecture 
3
0
0
3
5
IAR345 
Mimari   Söylem ve Kuram 
Architectural   Discourse and Theory 
3
0
0
3
5
IAR431
Çağdaş   Mimari Söylem ve Eleştiri
Contemporary   Architectural Discourse and Criticism 
3
0
0
3
5
IAR432
İnsan   Davranışı ve Çevresel Tasarım
Human   Behaviour & Environmental Design 
3
0
0
3
5
IAR441
Tasarım ve Sağlık
Design   and Health 
3
0
0
3
5
IAR442
Tasarım Yöntemleri   ve Pratikler
Design   Methods and Praxis
3
0
0
3
5
IAR443
Mekânı   Anlamak
Understanding   Space 
3
0
0
3
5
IAR444
İç Mimarlıkta   Eleştiri
Criticism in   Interior Architecture
3
0
0
3
5