Ders Planlarını BOLOGNA (AKTS) sayfasında görüntülemek için tıklayınız

ARCH 101 – Mimarlıkta Temel Tasarım

Coordinator: Ali Onat Türker

 

The objective of the studio is to introduce basic design concepts and principles, foundations of two- and three-dimensional composition and form making, and to facilitate abstract, analytical and spatial thinking. The studio also aims to equip students with the requisite skills and tools of analysis and visualization for the presentation of design ideas.

 

Temel tasarım kavram ve prensiplerini, iki ve üç boyutlu kompozisyon ve form üretmenin temellerini kısa çalışmalar yoluyla aktarmayı amaçlayan stüdyo, öğrencilere aynı zamanda soyut, analitik ve mekansal düşünebilme becerisi kazandırmayı hedefler. Stüdyonun amaçlarından bir diğeri de öğrencileri tasarım fikirlerini aktarmalarında gerek duyacakları analiz ve görselleştirme beceri ve araçlarıyla tanıştırmaktır.

ARCH 113 – Mimarlıkta Grafik ve Görsel İletişim

Department staff

 

The aim of this studio course is to introduce the students with an understanding of the fundamentals of graphic and visual communication in architectural design and basic techniques of representation.

 

Bu stüdyo dersinin amacı öğrencileri mimari tasarımda grafik ve görsel iletişimin temelleri ve temel anlatım teknikleriyle tanıştırmaktır.

ARCH 111 – Sanat ve Mimarlığa Giriş

Department staff

 

This course aims to present a general survey of artistic and architectural culture with a focus on visual representation and architectural expression. The students will be introduced with the fundamental vocabulary in artistic and architectural thought along with basic tools and methods to analyse and interpret works of art and architecture in relation to their spatial, social, and historical contexts.

 

Görsel temsil ve mimari anlatıma odaklanarak sanat ve mimarlık kültürü üzerine genel bir ‘survey’ sunan bu ders, öğrencileri sanat ve mimarlık düşüncesindeki temel kavramlarla tanıştırmanın yanı sıra sanatsal ve mimari ürünleri mekansal, toplumsal ve tarihi bağlamlarına referansla anlayıp yorumlayabilmeleri için gereken temel araç ve yöntemlerle donatmayı hedeflemektedir.

ARCH 102 – Mimari Tasarımın Temelleri

Coordinator: Ali Onat Türker

 

The objective of the studio is to further develop students’ basic design skills to build a broad foundation for architectural design. Through series of exercises students are led to explore design processes by analysis and drawing, enhance their understanding of space and function by hands-on-design-experiments and in parallel furthering their model making skills in changing scales using variety of materials and tools. In the final part of the semester each student will develop an individual architectural design project with a simple program through which they will be able to work on basic design explorations and further their acquired skills.

 

Stüdyonun amacı öğrencilerin ilk yarıyılda tanıştıkları temel tasarım becerilerini, mimari tasarıma yönelik olarak çoğaltmak ve geliştirmektir. Öğrenciler, analiz ve çizim egzersizleri ile tasarım süreçlerini keşfedecek, uygulamalı tasarlama deneyleriyle mekan ve fonksiyon anlayışlarını geliştirecek, değişik ölçeklerde, değişik malzeme ve araçlar kullanarak maket yapma becerileri kazanacaklardır. Dönem sonunda her öğrenci, edindiği becerileri ve tasarım kavramlarını kullanarak basit programli bir mimari tasarım projesi yapacaktır.

ARCH 114 – Mimari Anlatım Teknikleri

Department staff

 

The objective of this studio course is to explore and learn the role of visualization and representation during design and its communication specific to the discipline of architecture and to develop the requisite skills of spatial abstraction, analysis and visualization at different scales. The course covers 2D and 3D drafting and diagramming techniques, analog, material, digital and hybrid languages of representation, in sequentially designed individual and group projects. Variety of design, visualisation and programming software from various platforms such as Adobe, Autodesk, and Rhinoceros are introduced. The role of digital physical models and prototyping as well as video and scenography are experimented.

 

Stüdyonun amacı mimarlık disiplinine özgü görselleştirme ve temsilin tasarım ve tasarım iletişimindeki rolünü icelemek ve öğrenmektir; bu amaçla soyutlama, sadeleştirme, farklı ölçeklerde analiz ve görselleştirme tekniklerini geliştirilmesidir. Dönem boyunca  iki ve üç boyutlu modelleme, çizim ve diyagramlama teknikleri, malzeme deneyleri ile sayısal ve hibrid temsil dillerinin kullanıldığı bireysel ve grup projelerini kapsayacak. Autodesk, Adobe ve Rhinoceros platformlarında ve farklı güncel tasarım, görselleştirme ve programlama arayüzleri tanıtılacak. Tasarım sürecinin bileşenleri olarak sayısal ve fiziksel modelleme ve prototipleme olanakları ile video ve şenografik deneyimler kazanılacak.

ARCH 112 – Mimarlıkta Anahtar Kelimeler

Department staff

 

Following ARCH 111 – Introduction to Art and Architecture, this course introduces the students with the ‘keywords’ in architectural thought, such as ‘space’, ‘form’, ‘function’, ‘scale’, ‘movement’, ‘structure’, and ‘material’, along with concepts architects think with, like ‘the user’, ‘the body’, ‘climate’, ‘nature’, ‘topography’, ‘context’, and ‘the city’, through the reading and discussion of selected texts in various forms – i.e. chapters in books, articles in journals, essays, manifestoes, stories, or interviews. Parallel to this, the course also seeks to provide the students with fundamental tools and methods to analyze and interpret architectural works within their social/cultural/historical/urban/natural/technological contexts through the discussion of examples selected from different geographies and periods.

 

ARCH 111 – Sanat ve Mimarlığa Giriş dersini takip eden bu ders, değişik yazın formlarından seçilmiş mimari metinler üzerinden yürütülen tartışmalar aracılığıyla öğrencileri ‘mekan’, ‘biçim’, ‘işlev’, ‘ölçek’, ‘hareket’, ‘strüktür’ ve ‘malzeme’ gibi mimarlık düşüncesinin anahtar kelimelerin yanı sıra, ‘kullanıcı’, ‘beden’, ‘iklim’,’doğa’, ‘topoğrafya’, ‘bağlam’ ve ‘kent’ gibi mimarların “birlikte” tasarladıkları / düşündükleri kavramlarla tanıştırmayı amaçlar. Dersin bir diğer amacı da öğrencilere mimari tasarım ürünlerinin toplumsal/kültürel/tarihsel/kentsel/doğal/teknolojik bağlamlarına referansla analiz edilip yorumlanabilmesi için gereken temel araç ve yöntemleri kazandırmaktır.

ARCH 201 – Mimari Tasarım I

Coordinator: Didem Kılıçkıran

 

This first architectural design studio aims to introduce the students with the process of architectural design by means of short-term projects that focus on a creative investigation of the foundations of architectural space and form making, while enhancing the skills and abilities that the students started to attain in the first year Basic Design Studios, such as abstract and analytical thinking, three-dimensional thinking, understanding architectural design as a research process, working alone and in groups, using representational tools in a creative manner, and expressing ideas in graphic, written and verbal form. Another aim of the studio is to enable the students to experience architectural design as a rich, multi-dimensional process that feeds from other fields of knowledge, by building active links with other courses of the term, i.e. Architectural History and Theory, and Structural Systems.

 

Bu ilk Mimari Tasarım Stüdyosu, mimari form ve mekan yapım temellerinin araştırıldığı kısa süreli projeler yoluyla öğrencileri mimari tasarım süreciyle tanıştırmayı ve Temel Tasarım stüyolarında kazanılan soyut ve analitik düşünebilme, üç boyutlu düşünebilme, tasarım sürecini bir araştırma süreci olarak görebilme, bireysel ve grup içerisinde çalışabilme, farklı temsil araçlarını yaratıcı bir biçimde kullanabilme, düşünce ve yaklaşımlarını grafik, yazılı ve sözel olarak ifade edebilme gibi beceri ve yetkinlikleri bir üst seviyeye taşımayı hedefler. Stüdyonun bir diğer temel hedefi ise dönem içinde alınan Mimarlık Tarihi ve Kuramı ve Strüktürel Sistemler dersleri ile aktif bağlantılar kurarak stüdyo ortamını zenginleştirmek ve öğrencilerin mimari tasarım sürecini çok boyutlu ve farklı bilgi alanlarından beslenerek biçimlenen bir süreç olarak deneyimlemelerini sağlamaktır.

ARCH 210 – Hesaplamalı Tasarım

Department staff

 

In this course main aim is to grasp how shapes will be calculated. This is a visual calculation, rather than textual or numerical. They provide means for design analysis and synthesis and for generating design solutions. Shape calculation explorations will be both experimental and theoretical through lectures. Computer software will be widely used, alongside with model making and hand drafting. Every subject has two parts: starting with hand drafting and modelling, and continuing with computerizing.  The focus of this course is to get students engage with rule-based systems of geometry. Understanding shape grammars, and gaining the awareness of applying them in architectural design is the main objective we try to achieve this semester. Students will learn the relational mechanisms between the shapes, objects and differentially structured elements.

 

Bu derste ana amaç şekillerin nasıl hesaplanabileceğini kavramaktır. Bu hesaplama numerik ya da metinsel değil, görsel bir hesaplama olacaktır. Bu durum sonucu tasarım analizi, sentez ve tasarım çözümleri üretimleri elde edilecektir. Şekil hesaplama araştırmaları bir yandan deneysel şekilde öğrenilirken diğer taraftan dersteki anlatılarla desteklenecektir. Bilgisayar programları çok yoğun biçimde kullanılacaktır. Dönem boyunca uygulanacak her egzersiz el çizimi, maket yapımı ve bilgisayar programı kullanarak geliştirme şeklinde devam edecektir. Bu ders, öğrencilerin kural tabanlı sistemleri sistematik biçimde kullanmalarını amaçlar. Şekil gramerlerini anlamak ve bunları mimari tasarıma aktarabilmek dersin dönem boyunca odağını oluşturur. Şekiller, objeler ve farklı kurgulanan elemanlar arasındaki izafi ilişkileri kavrarlar.

ARCH 221 – Mimarlık Tarihi ve Teorisi I

Department staff

 

Covering the period between prehistory and 1750, the course examines history of architectural theory and practice within a social and cultural framework and from a global and comparative perspective.

 

Tarih öncesinden 1750’ye kadar bir dönem kapsayan bu ders, mimarlık kuramı ve pratiğinin tarihini sosyal ve kültürel bir çerçeve içinde ve küresel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla inceler.

ARCH 233 – Taşıyıcı Sistemler I

Ali Onat Türker

 

The objective of the course is to offer knowledge and understanding of the basic principles of structural design and how buildings behave under loads. This foundational course of structural design covers topics of statics and strength such as forces, moment, supports, loads, friction, tension and compression. The students are expected to explore these concepts through the study of precedents and reinforce their knowledge by constructing simple structures.

 

Binanın yükler karşısındaki davranışı ve yapı elemanlarının tasarımının temel ilkeleri konularında bilgi ve kavrayış geliştirmek amaçlanır. Yapı bilgisinin temelini oluşturan bu ders kuvvet kavramı, moment, mesnetler, yükler, sürtünme, gerilmeler gibi statik ve mukavemet konularını kapsar. Öğrencilerin bu kavramları örnekler üzerinde inceleyerek ve basit üretimler yaparak pekiştirmeleri hedeflenir.

ARCH 255 – Yapı Teknolojileri ve Malzemeleri I

Department staff

 

The course will focus on the critical role of materials and methods for the design of buildings. As second year studios primarily focus on the organization of form, space, program, and structure, this course introduces the issues of materials in architecture. Its main emphasis will be on how building materials are manufactured and how their modular form, dimensions and intrinsic qualities influence the building components. Developing a fundamental understanding of the relationship of materiality to construction systems, building components and techniques, this course will accompany the Architectural Design studio to address the role of material in the production of meaningful and buildable designs. The course is divided into weeks by different subjects stated in the syllabus, accompanied with a presentation of the main subject, weekly assignments and readings, intermittent class workshops, seminars by experts and occasional excursions. Students will be responsible to complete weekly assignments, read the articles, produce the projects for the group and individual workshop sessions and attend the excursions.

 

Bu derste bina tasarımında malzeme ve inşaat yöntemlerinin rolü üzerinde durulacaktır. İkinci yıl stüdyolarında çalışmaların ağırlığı form, mekan, program ve strüktürün organizasyonudur. Bu derste de mimaride malzeme konusu ana hatları ile tanıtılır. Dersin kurgusu, yapı malzemelerinin üretim şekilleri ve onların form, boyut ve niteliklerinin bina elemanlarına nasıl etki ettiği üzerinedir. Bu dersin ana amacı, malzemelerin duyusal özellikleri ve yapı sistemleri, yapı elemanları ve yapım teknikleri arasındaki ilişkinin önemine dair temel bir anlayış geliştirmektir. Öğrencileri anlamlı ve inşaa edilebilir tasarımlara yöneltilerek Architectural Design Studio dersine de destek olmayı amaçlayan bu ders, iki yarıyıla uzayan dersin birinci kısmıdır. Ders, programda belirtilen şekilde haftalık konulara bölünerek sunumlar eşliğinde aktarılacak, bunun yanında öğrencilerin verilecek haftalık okuma, ödevler, grup ve bireysel çalışmalarını tamamlamaları ve gezilere katılmaları beklenecektir.

ARCH 202 – Mimari Tasarım II

Coordinator: Didem Kılıçkıran

 

In continuity with Architectural Design I, this studio aims to develop the students’ critical skills regarding how context and environment informs the architectural object. Within this broader objective, it seeks to equip the students with the requisite knowledge and skills to produce innovative spatial solutions for specific architectural programs and also to develop their understanding of construction, materials and details. Under the general heading “building, environment and context”, the studio is conceived as a series of design projects with increasing functional and scalar complexity over the semester, which cumulatively address the aesthetic, constructional and contextual dimensions of architectural design.

 

Bu stüdyo dersi Mimari Tasarım I stüdyosunun devamı niteliğinde olup, öğrencilerin mimari yapının çevre ve bağlamla ilişkisine yönelik bilinç ve eleştirel yetilerini arttırmayı hedefler. Bu genel çerçeve içerisinde stüdyonun diğer amaçları öğrencilere mimari programa doğrudan cevap verebilecek yaratıcı mekansal organizasyon çözümleri üretebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve yapı, malzeme ve detay bilgilerini geliştirmektir. Stüdyo, `mimari yapı, çevre ve bağlam` üst başlığı altında, estetik, yapısal ve çevresel faktörleri ön planda tutan, öğrencilerin malzeme, yapı ve detay bilgilerini geliştirmeyi hedefleyen, dönem boyunca işlevsel karmaşıklığı giderek artan ve ölçeği büyüyen projelerden oluşur.

ARCH 212- Dijital Tasarım Stüdyosu

Department staff

 

The aim of the course is to get the students understand the boundary, vector and field relationships as a design strategy and recreate and implicate these techniques in the prospective stages of their architectural projects. Students will be involved in system based design principles by grasping these systems as geometric entities. The course is organized in stages of systems, errors, arbitrariness, agent based systems and digital manufacturing methods. Computer skills, like rule based modeling is another key skill for students to gain. NURBS modeling software ‘Rhinoceros’ will be taught alongside the skills they will acquire through basic hand-made models. The learning factor is based on both the eye hand coordination and the application of this method into computerized approaches. Fabrication will be a fundamental part of the course, so students are expected to design and produce file to factory drawings for 3d printer and CNC machine. Final project will include building a pavilion by using digital manufacturing techniques.

 

Dersin amacı öğrencilerin, çeper, vector ve alan ilişkilerini bir tasarım stratejisi olarak kavramaları ve bu teknikleri daha sonraki mimari projelerinde kullanmaları için gerekli altyapıyı sağlamaktır. Öğrenciler, geometrik sistemlerle ve bunlara dayanan tasarım prensipleriyle çalışacaktır. Ders, sistemler, hatalar, rastgelelik, etmen tabanlı sistemler ve sayısal tasarım metotları üzerine kurulmuştur. Kurallı modelleme gibi bilgisayar becerilerinin kazandırılması da amaçlanan bu derste, basit el-yapması fiziksel modeler yanında NURSB modelleme programı ‘Rhinoceros’ öğretilecektir. Hem göz ve el koordinasyonu, hem de bu metodun dijital tekniklerle uygulamaya aktarılması esastır. Fabrikasyon da dersin çok önemli bir parçası olup, öğrencilerin, 3D printer ve CNC makinası için dosyadan imalata çizimler yapması beklenecektir. Final projesi olarak dijital imalat tekniklerinin kullanılacağı bir pavyon inşa edilecektir.

ARCH 222 – Mimarlık Tarihi ve Teorisi II

Department staff

 

This course offers an overview of influential ideas and paradigmatic developments in the architecture and urbanism of the modern era from the Enlightenment to post-WWII. It focuses on key figures, events, buildings, projects and texts representative of important historical currents, as well as on theories of modernity which constitute their intellectual backdrop. The objective is not to study particular buildings as autonomous objects, but rather to reconstruct the larger historical, cultural, political and intellectual contexts within which architectural ideas emerge. Rather than a linear and “teleological” account of modern architecture over two centuries, lectures seek to present alternative “clusters” of architectural history, primarily in Europe and North America, but also, with occasional references to the extensions of this history in peripheral geographies. The course is structured in a lecture format, supplemented by PowerPoint presentations. Assigned readings include selected primary texts of modern architecture and urbanism, which will be made available to the students in digital format on the course web site.

 

Bu ders, Aydınlanma’dan II Dünya Savaşı’na kadar olan modern dönemde mimarlık ve kent planlamada öne çıkan paradigmatic fikirlerin ve gelişmelerin tanıtılmasını amaçlar. Tarihsel dönüm noktaları oluşturan, mimarlar, olaylar, yapılar, projeler ve metinler tanıtılırken bunların arka planını oluşturan modernite kuramları da kapsanır. Belli yapıları otonom objeler olarak çalışmak yerine, mimari fikirlerin içinde doğduğu tarihsel, sosyal, kültürel ve politik bağlamların anlaşılması istenir. Dersin perspektifini, modern mimarlığın ikiyüz yıllık lineer ve teleolojik bir tarihi değil, ağırlıklı olarak Avrupa ve Kuzey Amerika’dan seçilmiş ama yeri geldiğinde çevre coğrafyalarla bağlantıları da gösteren, alternatif mimarlık tarihi kümeleri oluşturur. Lecture formatında ve PowerPoint sunumlarla desteklenen dersin gerekli okuma listesindeki mimarlık tarihinin orjinal metinlerini dersin web sitesinde dijital olarak bulunabilir.

ARCH 234 – Taşıyıcı Sistemler II

Ali Onat Türker

 

The course is geared towards designing with different structural systems, offering information on the legal framework and developing the skills to work with structural concepts appropriate for a particular architectural project. With the objective to teach the properties of different structural systems and materials and the basic principles of how structures behave, the course covers the calculation of fixed loads, columns, beams, frames and their variants.

 

Taşıyıcı sistemler ve farklı taşıyıcı sistemler ile tasarım yapılabilmesi, ilgili yasal mevzuat konusunda bilgi ve kavrayış ile edinilen bilgi bağlamında mimari tasarımda uygun çözümler üretebilme becerisi kazandırılması hedeflenir. Strüktürel sistemlerin davranış esaslarının öğretildiği bu ders sabit yük hesapları, kolon, kiriş ve çerçeveler ve türlerini kapsar. Farklı taşıyıcı sistemler ve malzemelerin temel özellikleri ve strüktürel davranışları incelenir.

ARCH 256 – Yapı Teknolojileri ve Malzemeleri II

Department staff

 

Conceived as a continuation of ARCH 255 Building Technologies and Materials I, this course covers recent developments in building materials and construction technologies, and seeks to raise awareness regarding the role that new construction techniques and the creative use of materials play not just in the design of contemporary buildings but also in shaping architectural discourses. The course is structured around thematic lectures, analysis and discussion of contemporary examples from around the world and field trips for hands-on experience of new materials and contemporary approaches to building construction.

 

ARCH 255 Yapı Teknolojileri ve Malzemeleri I dersinin devamı niteliğinde olan bu ders, öğrencilere yeni malzemeler ve bina teknolojileri alanında güncel ve ilerici gelişmeler üzerine bilgi vermeyi ve öğrencilere yaratıcı malzeme kullanımı ve yeni bina teknolojilerinin güncel mimari tasarım örneklerinin yanı sıra mimarlık söylemlerini biçimlendirmekte oynadığı rol üzerine farkındalık kazandırmayı amaçlar. Ders, tematik sunumlar, dünyadan güncel örneklerin incelenip tartışılması ve bina teknolojileri alanında güncel yaklaşımların ve yeni malzemelerin ilk elden deneyimlenmesini amaçlayan gezilere dayanmaktadır.

ARCH 301 – Mimari Tasarım III

Coordinator: Ezgi Tuncer Gürkaş

 

This architectural design studio focuses on design in historical urban settings. Supported by ARCH 323 ‘Heritage in Context’, the studio aims to install a critical and responsive approach to both the tangible and intangible aspects of the culture of historical urban settings via projects dealing with the issue of how to insert ‘new architecture’ in historical context, as well as projects focusing on the adaptation, revalorization, transformation and modernization of existing historical complexes and buildings.

 

Tarihi çevrede tasarım problemine odaklanan bu stüdyo, kentteki tarihsel çevrelerin somut ve somut olmayan kültürel değerlerine yönelik sorumlu ve eleştirel bir mimari yaklaşım geliştirmeyi hedefler. ARCH 323 ‘Bağlamı içinde Kültürel Miras’ dersiyle desteklenen bu stüdyoda, yeni bir yapının kentsel tarihsel bağlama yerleştirilmesine yönelik projelerin yanı sıra, tarihi kompleks ve yapıların güncel ihtiyaçlara uyumlu hale getirilmesi, yeniden değerlendirilmesi, dönüştürülmesi ve modernize edilmesi gibi sorunlara yönelik projeler ele alınır.

ARCH 323 – Bağlamı İçinde Kültürel Miras

Yonca Erkan

 

Offers knowledge and comprehension on historical context of conservation of cultural heritage, basic concepts and theoretical approaches. Covers such topics as: Description and objectives necessary for conservation, Values of cultural heritage; Description and types of cultural heritage; Historic evolution of conservation approach from the 19th century until 1964 Venice Charter; Development since 1964; Evolution of conservation approach in the Ottoman Empire and Turkey; Current Conservation Legislation in Turkey. Intervention Techniques. Urban Conservation; New Design in Historic Context. World Heritage; Intangible Cultural Heritage.

 

Kültürel mirasın korunmasının tarihsel bağlamı, kuramsal yaklaşımlar, temel kavramlar konusunda bilgi ve kavrayış kazandırılması amaçlanır. Korumanın tanımı, amaçları, gerekliliği. Kültür varlıklarının içerdiği korunması gerekli değerler koruma anlayışının tarihsel evrimi; 19. yüzyıldan 1964 Venedik Tüzüğü'ne kadar koruma anlayışındaki değişimler; 1964'ten günümüze koruma konusundaki gelişmeler, Osmanlı Imparatorluğunda ve Türkiye’de korumanın gelişimi, Türkiyedeki güncel yasal örgütlenme, müdahale yöntemleri, Kentsel Koruma, Tarihi Çevrede Yeni Tasarım,  Dünya Mirası, Somut Olmayan Kültürel Miras konuları anlatılacaktır

ARCH 355 – Çevre Kontrolü ve Sürdürülebilirlik

Department staff

 

Conceived in continuity with ARCH 253 and ARCH 254, this course focuses on environmental factors like heat, air, humidity, light, sound and wind that inform architectural design. Exploring them within principles of sustainable design, it seeks to give the students the foundational knowledge and skills that are necessary to create safe, healthy and comfortable spaces and equip them with a strong understanding of environmentally sensitive, sustainable architecture. The course involves thematic lectures and analysis and discussion of contemporary case studies from around the world.

 

ARCH 253 ve ARCH 254 derslerinin devamı niteliğinde olan bu ders, mimari tasarımı yönlendiren ısı, hava, nem, ses, ışık ve rüzgar gibi çevresel faktörleri, malzemeleri ve bina sistemleri öğelerini sürdürülebilir mimarlık kavramları ve prensipleri çerçevesinde ele alarak, öğrencilere güvenli, sağlıklı ve konforlu mekanlar yaratmak için gereken bilgi ve beceriler üzerine kapsamlı bir alt yapı kazandırmanın yanı sıra çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir mimarlık anlayışı kazandırmayı hedefler. Ders, tematik “lecture”lar ve dünyadan güncel örneklerin incelenip tartışılmasına dayanır.

ARCH 302 – Mimari Tasarım IV

Coordinator: Ezgi Tuncer Gürkaş

 

This architectural design studio focuses on the design of housing spaces within their broader urban contexts. Supported by ARCH 344 ‘Home, House and Housing’, the studio aims to install an awareness of housing as a universal problem and emphasizes on the role of critical architectural practice by dealing mainly with projects on the housing problems of the poor, of women, and of marginalized groups like minorities and refugees.

 

Mimarı Tasarım III stüdyosunun devamı niteliğinde olan bu stüdyo kentsel bağlam içerisinde toplu konut mekanlarının tasarlanmasına odaklanır. ARCH 344 “Ev, Konut ve Toplu Konut” kuramsal dersiyle desteklenen stüdyoda, konut konusu evrensel bir toplumsal sorun olarak ele alınır ve mimarlığı eleştirel bir pratik olarak tanımlayan bir anlayış çerçevesinde, kent yoksulları, kadınlar, azınlıklar ve mülteciler gibi marjinalize edilmiş grupların konut ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara öncelik verilir.

ARCH 344 – Ev, Konut ve Toplu Konut

Didem Kılıçkıran

 

Conceived in tandem with ARCH 302 Architectural Design Studio, this course draws from a wide range of interdisciplinary sources on the concept of ‘home’, as well as related concepts of shelter, habitation, domesticity and domestic space, and offers a theoretical framework for exploring the social and cultural factors that inform the design, use and transformation of houses and housing spaces. It also seeks to address selected examples of houses, housing and a number of texts from the architectural literature, to discuss how these reflect prevailing architectural ideas and discourses of specific periods, along with sociocultural norms about the family, about the division of space into public and private realms, and social constructs of gender roles and identities.

 

ARCH 302 Mimari Tasarım Stüdyosuyla paralel olarak düşünülen bu ders, çeşitli interdisipliner kaynaklardan yola çıkarak “ev” ve ona bağlı olarak, barınak, ikametgah, iç mekan, yaşama kültürü gibi kavramlara bakar; ev ve toplu konutların tasarım, kullanım ve değişimini belirleyen sosyal ve kültürel faktörlerin anlaşılması için kuramsal çerçeveler sunar. Derste seçilmiş konut ve toplu konut örnekleri ile mimarlık literatüründen seçilmiş metinler incelenir; bunların belli dönemlerin mimarlık söylemlerini nasıl yansıttığı, aile kavramına ait sosyokültürel normları, mekanın kamusal ve özel olarak ayrışmasını ve cinsiyet rollerini ve kimliklerini nasıl belirlediği ele alınır.

ARCH 401 – Mimari Tasarım V

Coordinator: Aslıhan Demirtaş

 

This studio seeks to situate architectural design thinking in relationship to the larger scales of landscape, environment, region and hinterland and encourages a critical and research-oriented mindset with which to address the increasingly blurred boundaries between nature and artifice. Students will gain familiarity with the emerging discipline of landscape urbanism and learn to incorporate infrastructural elements, plant material and innovative environmental technologies into the design of projects with complex architectural programs situated in urban, suburban or rural contexts.

 

Bu stüdyo, mimarli tasarımı, daha üst ölçeklerde peyzaj, çevre, bölge ve kırsal alanla ilişki içinde sunmayı ve Doğa ile inşa edilmiş çevre arasındaki, giderek bulanıklaşan çizgiyi, eleştirel ve araştırmacı bir bakış açısıyla yeniden düşündürtmeyi amaçlar. Öğrenciler, son yılların yükselen tasarım disiplini olan peyzaj planlaması (landscape urbanism) ile tanışacak, ve kentte, kent çeperinde veya kırsalda yapacakları karmaşık programlı mimari projelerine, altyapı elemanlarını, bitkisel malzemeyi ve inovatif çevresel teknolojileri entegre etme becerisini kazanacaklardır.

ARCH 421 – Mimarlık ve Kent Üzerine Yeni Tartışmalar

Aslıhan Demirtaş

 

The course is intended as a critical forum to introduce influential, ideas, movements, architects, planners, exhibitions and publications covering the period from the critique of Modernism in the 1960s to the present and discussing these in the context of theories of postmodernity, post-industrial society, late capitalism, globalization, social inequality, environmental challenges, urban growth and the erosion of public space. Course content will cover selections from recent debates in architectural and urban theory, such as those on postmodernism, new-traditionalism, new-urbanism, the impact of digital and parametric design, “the return of ornament”, scalar shifts, concepts of locality, urban informality, tactical urbanism and spatial agency among others. Coordinated by one faculty, the course will be run as a series of lectures by guest speakers, supplemented by film screenings. Rather than a fixed, comprehensive content, the course is conceived as an open platform that will tackle different themes and examples each semester depending on the interests of the coordinating faculty and the invited guests.

 

Mimarlık ve kent kuramları ve pratiklerinde, 1960’larda Modernizmin eleştirisinden başlayan ve günümüze kadar uzanan dönemde öne çıkan ve etki yapan fikir ve akımlar, tasarımcı, mimar ve plancılar, sergi ve yayınların öğrenciye tanıtılması; bunların, postmodernite, endüstri-sonrası toplum, geç kapitalizm, globalleşme, sosyal eşitsizlik, çevre sorunları, kentsel büyüme, kamusal alanların erozyonu gibi konularla çerçevelenmiş olarak sunulması ve tartışılması amaçlanmaktadır. Postmodernizm, yeni-gelenekselcilik, yeni-urbanizm, dijital tasarım, parametrik dizayn, “süslemenin dönüşü”, ölçeksel kaymalar, yerellik kavramları, kentsel enformellik, taktik ürbanizm, mekânsal agency gibi, son 30 yılın mimarlık ve kent kuramları ve pratiklerinde öne çıkan konulardan seçmeler dersin içeriğini oluşturacaktır. Dersin koordinasyonunu bir hoca üstlenecek fakat ders, misafir konuşmacıların sunuşlarıyla ve film gösterimleriyle desteklenecek, konuyla alakalı başka yerlerdeki etkinlik ve konferansların derse dahil edilmesine çalışılacaktır. Önceden bütün ayrıntılarıyla belirlenmiş, herşeyi kapsayan bir içerik değil, belli temalara ve örneklere odaklanan bir ders olarak kurgulanmış, bu tema ve örneklerin de sabit kalmayıp o dönem dersi verecek hocaların ve misafir konuşmacıların ilgilerine göre her defasında yeniden modifiye edileceği varsayılmıştır.

ARCH 402 – Bitirme Projesi

Coordinator: Aslıhan Demirtaş

 

Aimed at fostering independent work at this last phase of architectural education, this studio is founded on group and/or individually led research and design work that is analytical and discovery-driven. Upon this preliminary stage, the studio involves a large-scale project within the urban context. Readings on issues related to project themes, in-class discussions, trips, visually aided lectures by faculty members from within the university and visiting academics / practitioners also support the research and design process in the studio.

 

Mimarlık eğitiminin son döneminde gerçekleşen bu stüdyoda öğrencilerin kentsel tasarım ölçeğine geçmeleri, bu döneme kadar edindikleri yetkinlikleri kentsel ölçekte ele alınacak bir proje yoluyla sergilemeleri ve kentsel mekanın toplumsal ve politik içeriğine dair eleştirel bir söylem geliştirmeleri hedeflenir. Eğitimin son aşamasında bağımsız çalışmayı hedef belirleyen bu stüdyoda, ekip ve bireysel olarak araştırma, analiz ve keşfe dayalı tasarımı içeren ön çalışmalar altyapıyı oluşturur. Bu hazırlık aşaması ardından stüdyo dersi dönem boyunca süren büyük ölçekte kentsel bir projeyi içerir. Araştırma konularıyla ilişkili olarak seçilen okuma metinleri, bunların sınıfta tartışılması, geziler, stüdyo öğretim üyelerinin yanı sıra bölüm ve üniversite dışından mimarlar / akademisyenler tarafından yapılan konuşma ve görsel destekli sunumlar da stüdyodaki araştırma ve tasarım sürecini destekler.

ARCH 462 – Mesleki Uygulama ve Yasal Çerçeveler

Department staff

 

Bu ders mimarlığı mesleki uygulama çerçevesinde ele alarak öğrencileri proje yönetimi konusunda bilgilendirmeyi ve yapılı çevre üretimine ilişkin yasal mevzuat, kanun ve yönetmeliklerle tanıştırmayı amaçlar. Mimari ofis organizasyonu, finansman stratejileri, mühendislik danışmanlarıyla ve diğer uzmanlarla çalışma, proje ve şantiye yönetimi, imar kanunları, çevre hukuku ve meslek örgütlenmesi gibi konular kapsanacaktır.

 

This course presents architecture as a professional practice and seeks to equip students with the necessary knowledge on project management, as well as on legal frameworks and regulations related to the production of the built environment. Topics to be covered include architectural office organization, financial strategies, working with engineering and other professional consultants, project and construction management, planning regulations, environmental laws and professional organizations.

ELECTIVE COURSES

SEÇMELİ DERSLER

ARCH 322 – Kentin Mimarlığı

Zuhal Ulusoy

 

Cities and architecture are considered to be mutually dependent: While cities act as 'containers' for architecture, architecture in turn contributes to the definition of urban spaces. Thus, this course aims both to familiarize the students with cities as contexts for architecture, and also to discuss the role of architecture in defining urban spaces. After a brief introduction to the origins of cities, the course focuses on urban forms and types of urban spaces, their relation with architecture, as well as the ways we experience urban space. The content of the course is substantiated with field trips and/or case studies to give the students the chance to observe, experience and study various urban environments.

 

Kent ve mimarlık birbiriyle sıkı ilişkili olarak düşünülmelidir.  Kentler, mimarlığın içinde yer aldığı ‘kaplar’, mimarlık ise kent mekanını tanımlayan ana malzemedir. Bu ders, kentleri mimarlığın bağlamı olarak sunarken, mimarlığğn da kent mekanını oluşturmaktaki katkısını inceler. Ders, tarihteki ilk şehirleri anlatan bir girişten sonra, kent formu ve kent mekanı tipolojilerine odaklanılır, bunların mimarlıkla olan ilişkisi ve insanlar tarafından nasıl algılanıp deneyimlendiği irdelenir. Öğrencilerin farklı kent mekanlarını öğrenmeleri, gözlemlemeleri ve deneyimlemeleri için, ders, örnek vaka çalışmaları ve gezilerle desteklenir.

ARCH 321 – Islam, Anadolu ve Osmanlı Mimarisi

Department staff

 

This lecture course looks at the architectural and urban history of Anatolia and Muslim geographies at large, as informed by specific social, economic and political contexts. It seeks to install a critical, cross-cultural and comparative understanding of architectural history and to add to the knowledge repertoire of architectural students, the historiographical and theoretical tools, with which they can challenge the superficial appropriations of historical forms and pastiche buildings that are increasingly common in contemporary architecture. The course is structured as a basic survey of the history of the built environment Muslim geographies across medieval, early modern and modern periods, with a specific focus on pre-Islamic Anatolian, Seljuk and Ottoman architectures. Lectures will be complemented by short trips to important historic cities in the region (Edirne, Bursa, İznik etc). Contemporary practices for the preservation, adaptive reuse, transformation or demolition of this architectural heritage will also be discussed in the context of recent historical and political shifts in Turkey.

 

İlk dört yarıyılda Batı coğrafyası ağırlıklı bir mimarlık ve kent tarihi görmüş olan öğrencilere, Türkiye’nin de içinde bulunduğu geniş İslam ve Anadolu coğrafyasının mimarlık ve yapılı çevre tarihini, dönemlerinin toplumsal, sosyal ve ekonomik bağlamları içinde anlatmak; kültürler-arası, karşılaştırmalı ve eleştirel analizlere dayanan bir tarih anlayışı geliştirmek; böylece, günümüzde örnekleri giderek çoğalan, tarihten form devşirilerek üretilmiş yüzeysel ve pastiş mimarlıklara güçlü eleştiriler getirebilecek bir tarihsel ve teorik arka planı mimar adaylarının bilgi repertuvarına katmak.

Ders, geniş İslam coğrafyasında Ortaçağ, Erken Modern ve Modern dönemlerde üretilmiş olan mimarlık ve yapılı çevrenin tarihini temel bir “survey” biçiminde kurgularken, özellikle Anadolu Selçuk ve Osmanlı mimarlıklarına odaklanan bir “lecture” dersi olarak tasarlanmıştır. “Lecture”lar yakın çevredeki önemli tarihsel kentlere (Edirne, Bursa, İznik gibi) yapılacak gezilerle desteklenecektir. Ayrıca öğrencilerin, bu mimari mirasın son yüzyıldaki tarihsel ve politik dönüşümlere bağlı olarak değişen koruma, yeniden yorumlama, dönüştürme ve/veya yıkılma pratikleri gibi konulara da değinilecektir.

ARCH 400 – Kentsel Tasarım ve Peyzaj

Ezgi Tuncer Gürkaş

 

In the Turkish language, the term ‘landscape’ (peyzaj) has a background referring to both ‘rural area’ and ‘panorama’. After the rise of ‘landscape architecture’ as a new discipline, the term is most commonly perceived as ‘designing gardens, beautification of the environment, planting, the revival of nature’ etc. Especially in Turkey, as a practice, it is limited to the design of residual lands left over when buildings are erected, whereas today the city is the landscape itself. Moreover, it is the new nature. For this reason, buildings, public spaces, green lands, infrastructure etc. constituting the city are all components of urban landscape. From this perspective, this course aims to debate the design of urban landscape formed by daily practices and tactics, through contemporary projects and theoretical arguments related to such topics as public space, power, security, surveillance, democracy, right to the city, participation and everyday life. It also intends to introduce ‘landscape’ as an inseparable part of architectural thinking and design. Each week the course will focus on one theme both exemplifying and diversifying the concept of urban landscape. Conducted through visual presentations, theoretical arguments, debates on texts and excursions, the course will expect the students to work on a specific case study throughout the semester.

 

Bu dersin amacı, gündelik hayat içinde pratiklerle, taktiklerle biçimlenen kentsel mekanın, peyzajın tasarımını güncel uygulamalar ve teorik çalışmalar üzerinden tartışmak ve bugün ne anlama geldiğini, mimarlık bilgi alanı için ne ifade ettiğini ortaya koymaktır. Bu ders, kentsel tasarım ve peyzaj uygulamalarını ve mimarlıkla ilişkisini ‘disiplin’ meselesi üzerinden tartışarak başlıyor. Ders, kentsel tasarımı ve peyzajı farklı temalarla, vurgularla çeşitlendirmeyi ve örneklemeyi amaçlayan teorik tartışmalara ek olarak, dönem boyunca sürdürülecek bir saha çalışmasını da içerecektir. Teorik tartışmalar kentsel peyzajı, oyun, güncel sanat, aşırı peyzajlar, arkeoloji, doğa, su kenarı, altyapı, sakatlık, kentsel tarım vb. üzerinden, her hafta farklı bir tema ile ele almakta. Bu temalar, kamusallık, iktidar, güvenlik, gözetim, demokrasi, kent hakkı, ortaklık, gündelik hayat ile ilişkili kuramsal tartışmaları da beraberinde getirecektir. Bu tartışmaların besleyeceği saha çalışması ise, dönem başında dersin katılımcılarına verilecek olan kentsel bir sorunsalın, her bir katılımcının bireysel projesi etrafında her hafta atölyede tartışılmasını içerecektir.

ARCH 471 – Doğa, Peyzaj ve Altyapı

Aslıhan Demirtaş

 

The course aims to show the culturally and socially constructed character of our concepts of nature and landscape and also to explore how the disciplines of geography, landscape and cultural studies have been informing architecture and urbanism in recent years. It emphasizes the aesthetic dimension of infrastructural systems, recognizing their potential as designed objects and seeks to equip the students with a new, integrated and multi-scalar understanding of design in which sharp demarcations between architecture, urbanism and landscape are dissolved. In the context of the “conquest” of nature by technology, the changing cultural meanings of nature and landscape will be explored through art, literature and the built environment and the story of both the representation of nature and its transformation through human agency will be addressed through selected case studies. The course is conceived as a series of thematic lectures, discussion of selected texts, analysis of selected case studies, field trips and film screenings.

 

Son yıllarda, coğrafya, peyzaj ve kültürel çalışmalar disiplinlerinin mimarlık ve planlama üzerindeki etkilerini izlemek; doğa ve peyzajın, kültürel ve toplumsal olarak kurgulanmış kategoriler olduğu fikrini işlemek; altyapı sistem ve strüktürlerinin de estetik bir boyutu olduğunu --mimarlık ve planlamanın ilgi alanına bir tasarım nesnesi olarak girdiğini vurgulamak; mimarlık-ürbanizm-peyzaj arasındaki keskin sınırları kaldıran daha entegre ve çok-ölçekli bir tasarım anlayışını oluşturmak amaçlanır. Modern dünyada, doğanın teknoloji tarafından “fethi”ne paralel olarak, doğa ve peyzaj sözcüklerinin kültürel anlamlarındaki değişmeler, sanat, edebiyat ve inşa edilmiş çevre üzerinden tarihsel olarak izlenecek, doğanın hem temsili hem de insan eliyle dönüştürülmesinin hikayesi seçilmiş örnekler üzerinden anlatılacaktır. Ders, tematik “lecture”lar, seçilmiş metinlerin okuma ve tartışılması, dünyadan örneklerin analizleri, arazi gezileri ve ilgili konularda film gösterimleri şeklinde kurgulanmıştır.

ARCH 433- Strüktürel Deneyler

Ali Onat Türker

 

To help understand the nature of forces which constitute the statics of buildings and to make this knowledge an integral part of the students’ design methodologies, this course will focus on moment, shear and normal forces and explore their behavior in relationship to materials and geometry. Through physical and performative modeling exercises, structural geometries will be studied at different scales and using different materials. The students will experience the concept of forces through their corporeal memory; experimental structures that involve the body will impart on them, a visceral understanding of how geometry and materials work together. This process will contribute to the methodological foundations of other design studios.

 

Yapıların statik dengesini oluşturan kuvvetlerin doğasını anlamak ve bu bilgiyi öğrencilerin  tasarım metodolojilerinin bir parçası haline getirmek Moment, kesme ve normal kuvvetler çalışılacak. Bu kuvvetlerin davranışlarının malzeme ve geometriyle ilişkisi araştırılacak. Fiziksel ve performatif maket çalışmaları ile değişik ölçeklerde ve malzemelerde strüktürel geometriler irdelenecek. Malzeme ile içli dışlı olarak, öğrenciler güç kavramını kas hafızaları ile deneyimleyecekler. Vucudun dahil olduğu inşa etme egzersizleri, geometri ve malzemenin nasıl birlikte çalıştığı konusunda bir kavrayış getirecek. Bu süreç, diğer proje derslerinin metodolojik altyapısına katkıda bulunacak.

ARCH 458 - Mimari ve kentsel tasarımda küçük ölçekli müdahaleler

Aslıhan Demirtaş

 

The course has two main objectives. The first objective is to show the students the expanded and meaningful spatial and social impacts of small architectural and urban interventions by way of a survey spanning historical and contemporary exmaples. The second objective is to enrich the students’ knowledge and experience of materials and construction by way of designing and constructing a small scale intervention during the semester.

 

Dersin iki ana amacı vardır: Birinci amacı öğrencilere küçük ölçekli mimari ve/veya kentsel müdahalelerle yaygın ve anlamlı mekânsal ve sosyal etkilerin yaratılabileceğini tarihi ve güncel örneklerin anlatımıyla göstermektir. İkinci amacı ise bu tür bir küçük ölçekli müdahaleyi tasarlayıp fiziksel olarak dönem içinde inşa etmek suretiyle malzeme ve yapı bilgisini ve tecrübesini zenginleştirmektir.