PROJECT-BASED CURRICULUM OF THE DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
1. YEAR FALL SEMESTER
COURSE CODE DERS ADI (TR) COURSE NAME (EN) T U L KR AKTS
KHAS101 Kökenler ve   Sonuçları  Origins and   Consequences  3 0 0 3 5
KHAS103 İnsanlık Tarihi  History of Humankind    3 0 0 3 5
KHAS105 Evrensel Değerler ve   Etik  Universal Values and   Ethics  3 0 0 3 5
KHAS107 Tasarım Design  3 0 0 3 5
KHAS109 Hesaplamalı Düşünme  Computational   Thinking 3 0 0 3 5
TLL101 Türkçe Eleştirel   Okuma ve Yazma 1 Critical Reading and   Writing in Turkish 1 2 0 0 2 3
Semester Total 17 0 0 17 28
1. YEAR SPRING SEMESTER
COURSE CODE DERS ADI (TR) COURSE NAME (EN) T U L KR AKTS
KHAS110 Toplumsal Sorumluluk   Projesi Civic Responsibility   Project  0 2 0 1 2
KHAS112 Matematiği Anlamak  Understanding   Mathematics 3 0 0 4 6
ARC101 Temel Tasarım   Stüdyosu: Beden, Form ve Mekân Üzerine Projeler Basic Design Studio:   Projects on Body, Form and Space 3 6 0 6 10
ARC111 Tasarımda Görsel   İletişim: Analog ve Dijital Medya Temsil Teknikleri Visual Communication   in Design: Representation Techniques in Analog and Digital Media 4 2 0 5 6
ARC112 Mimarlıkta Anahtar   Kelimeler: Tasarım Temel Kavramlarına Giriş Keywords in   Architecture: Introduction to Design Fundamentals 3 0 0 3 5
TLL102 Türkçe Eleştirel   Okuma ve Yazma 2 Critical Reading and   Writing in Turkish 2 2 0 0 2 3
Semester Total 15 10 0 21 32
2. YEAR FALL SEMESTER
COURSE CODE DERS ADI (TR) COURSE NAME (EN) T U L KR AKTS
HST101 Modern Türkiye   Tarihi 1 Modern History of   Turkey 1 2 0 0 2 2
ARC201 Mimari Proje 1:   Barınma ve Konut Deneyleri Architectural   Project 1: Experiments in Dwelling and Housing 3 6 0 6 10
ARC213 Hesaplamalı Tasarım:   Parametrik Modelleme ve Dijital Fabrikasyona Giriş Design Computation:   Introduction to Parametric Modeling and Digital Fabrication 2 2 0 3 5
ARC221 Mimarlık Tarihi ve   Teorisi 1: Antik Çağdan Rönesans'a History and Theory   of Architecture 1: From Antiquity to Renaissance  3 0 0 3 5
ARC233 Strüktürel Sistemler   1: Fiziksel Güçler ve İnşai Elemanlar Structural Systems   1: Physical Forces and Construction Components 3 0 0 3 5
ARC255 Yapı Malzemeleri ve   Teknolojisi 1: Yapım Yöntemleri ve Malzeme Bilgisi Building Materials   and Technology 1: Construction Methods and Materiality 2 2 0 3 5
Semester Total 15 10 0 20 32
2. YEAR SPRING SEMESTER
COURSE CODE DERS ADI (TR) COURSE NAME (EN) T U L KR AKTS
HST102 Modern Türkiye   Tarihi 2 Modern History of   Turkey 2 2 0 0 2 2
ARC202 Mimari Proje 2:   Doğal Bağlamda Programatik Müdahaleler Architectural   Project 2: Programmatic Interventions in Natural Context 3 6 0 6 10
ARC222 Mimarlık Tarihi ve   Teorisi 2: Rönesans'tan Modern Döneme History and Theory   of Architecture 2: From Renaissance to Modern Era 3 0 0 3 5
ARC234 Strüktürel Sistemler   2: Geometrik Elemanlar ve Hibrit Kompozisyonlar Structural Systems   2: Geometrical Elements and Hybrid Compositions 3 0 0 3 5
ARC256 Yapı Malzemeleri ve Teknolojisi   2: Karmaşık Yapı Sistemleri Analizi Building Materials   and Technology 2: Analysis of Complex Building Systems 2 2 0 3 6
Semester Total 13 8 0 17 28
3. YEAR FALL SEMESTER
COURSE CODE DERS ADI (TR) COURSE NAME (EN) T U L KR AKTS
ARC301 Mimari Proje 3:   Kentsel Çevrede Tasarım Architectural   Project 3: Design in Urban Environments 3 6 0 6 10
ARC315 Mimarlık Tarihi ve   Teorisi 3: Güncel Tartışmalar History and Theory   of Architecture 3: Contemporary Discourses 3 0 0 3 5
ARC357 Yapı Malzemeleri ve Teknolojisi   3: Sürdürülebilirlik ve Bina Performansı Building Materials   and Technology 3: Sustainability and Building Performance 2 2 0 3 5
ARC299 Staj 1 Internship 1 0 0 0 0 5

 
Alan Seçmeli 1 Field Elective 1 3 0 0 3 5
Semester Total 11 8 0 15 30
3. YEAR SPRING SEMESTER
COURSE CODE DERS ADI (TR) COURSE NAME (EN) T U L KR AKTS
ARC302 Mimari Proje 4:   Kamusal Alanda ve Tarihsel Bağlamda Tasarım Architectural   Project 4: Design in Public Space and Historical Context 3 6 0 6 10
ARC323 Bağlamında Kültürel   Miras Heritage in Context 3 0 0 3 5
ARC358 Yapı Malzemeleri ve   Teknolojisi 4: Detay ve Teknik Çizim Building Materials   and Technology 4: Details and Technical Drawing 2 2 0 3 5

 
Alan Seçmeli 2 Field Elective 2 3 0 0 3 5

 
Serbest Seçmeli 1 Free Elective 1 - - - 3 5
Semester Total 11 8 0 18 30
4. YEAR FALL SEMESTER
COURSE CODE DERS ADI (TR) COURSE NAME (EN) T U L KR AKTS
ARC401 Mimari Proje 5:   Tasarım Araştırmalarında Disiplinlerarası Yöntemler Architectural   Project 5: Interdisciplinary Approaches to Design Research 3 6 0 6 10
ARC410 Bitirme Projesi   Semineri Graduation Project   Seminar 3 0 0 3 5
ARC399 Staj 2 Internship 2 0 0 0 0 5

 
Serbest Seçmeli 2 Free Elective 2 - - - 3 5

 
Serbest Seçmeli 3 Free Elective 3 - - - 3 5
Semester Total 6 6 0 15 30
4. YEAR SPRING SEMESTER
COURSE CODE DERS ADI (TR) COURSE NAME (EN) T U L KR AKTS
ARC402 Mimari Proje 6:   Bitirme Projesi Architectural   Project 6: Graduation Project 3 6 0 6 10
ARC460 Mesleki Uygulama ve   Etik Professional   Practice and Ethics 3 2 0 4 5

 
Serbest Seçmeli 4 Free Elective 4 - - - 3 5

 
Serbest Seçmeli 5 Free Elective 5 - - - 3 5

 
Serbest Seçmeli 6 Free Elective 6 - - - 3 5
Semester Total 6 8 0 19 30
GENERAL TOTAL 94 58 0 142 240
               
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE ELECTIVE COURSES WITH PROJECT-BASED CURRICULUM
COURSE CODE DERS   ADI (TR) COURSE NAME (EN) T U L KR AKTS
ARC122 Mimarlık   Üzerine Okumak ve Yazmak Reading   and Writing on Architecture 3 0 0 3 5
ARC311 Mimari   Tasarımda Anlatım Süreçleri Narrative   Processes in Architectural Design 3 0 0 3 5
ARC312 Mimari   Fotoğrafçılık Architectural   Photography 3 0 0 3 5
ARC321 Çağdaş   Mimarlık Kuramı ve Eleştirisi Contemporary   Architectural Discourse and Criticism 3 0 0 3 5
ARC322 Kentsel   Tasarım ve Peyzaj Urban   Design and Landscape 3 0 0 3 5
ARC325 Strüktürel   Deneyler Structural   Experimentations 3 0 0 3 5
ARC324 Kent   Mimarlığı Architecture   of the City 3 0 0 3 5
ARC326 Tasarımda   Küçük Ölçekli Müdahaleler Small   Scale Interventions in Design 3 0 0 3 5
ARC411 Parametrik   Tasarım Parametric   Design 3 0 0 3 5
ARC412 Performans   Mekânları Spaces   of Performance 3 0 0 3 5
ARC413 Mimari   İmgenin Tarihi Histories   of Architectural Image 3 0 0 3 5
ARC417 Portfolyo   Tasarımı Portfolio   Design 3 0 0 3 5
ARC423 Mimarlık   ve Şehircilikte Güncel Tartışmalar Contemporary   Debates in Architecture and Urbanism 3 0 0 3 5
ARC422 Ev,   Konut, Toplu Konut Home,   House and Housing 3 0 0 3 5
ARC424 Türkiye'de   Mimarlık ve Modernite Architecture   and Modernity in Turkey 3 0 0 3 5
ARC425 İstanbul'un   Mimarisi Architecture   of Istanbul 3 0 0 3 5
ARC426 Doğa,   Peyzaj ve Altyapı Nature,   Landscape and Infrastructure 3 0 0 3 5